/ NAZWA PROJEKTU

Budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28

Zamawiający:

Gmina Wadowice – Urząd Miejski w Wadowicach, Pl.Jana Pawła II 23 w Wadowicach

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

Opis przedmiotu zamówienia:

Na zlecenie Gminy Wadowice i we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie firma Pracownia Inżynierska Klotoida sp. z o.o., sp. kom. opracuje kompleksową dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w tym wykona materiały do wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), uzyska wymaganą prawem ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i/lub skuteczne zgłoszenia robót budowlanych i/lub inne decyzje oraz wykonana czynności i opracuje dokumentacje związane z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID.

Informacje ogólne:

Zamówienie obejmuje w szczególności:

A. Wykonanie:

 • Opracowania geodezyjno-kartograficzne,
 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej – STEŚ-R,
 • Opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem jej ostateczności oraz ew. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji DŚU i decyzji ZRID,
 • Opracowania geotechniczne, geologiczne, ewuntualnie hydrogeologiczne,
 • Wielobranżowy projekt budowlany (PB) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi (w tym o pozwoleniu wodnoprawnym),
 • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, ewentualnie: pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, wraz z ich uzyskaniem,
 • Projekty wykonawcze (PW) dla każdej z branż,
 • Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, kosztorys ofertowych,
 • Kosztorys inwestorski (KI),

B. Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

C. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

Cele projektu:

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu
 • Poprawa płynności ruchu na terenie Wadowic
 • Zmniejszenie negatywnych oddziaływań ruchu tranzytowego na mieszkańców Wadowic

Lokalizacja inwestycji:

Województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Wadowice, droga krajowa nr 28

Bezpośrednie korzyści wynikające z planowanej inwestycji to:

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu
 • Skrócenie czasu podróży
 • Zapewnienie komfortu jazdy
 • Poprawa standardów techniczno-funkcjonalnych układu drogowego
 • Dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego ruchu drogowego
 • Ułatwienie i przyspieszenie rozwoju regionu
 • Zmniejszenie emisji spalin i hałasu
 • Poprawa warunków środowiskowych w korytarzach transportowych