Konsultacje społeczne 19.07.2021-26.07.2021 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28 23.07.2021 r., godz. 14:00 - 17:00, Plac Jana Pawła II w Wadowicach

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA sp. z o.o., sp. kom. (ul. Bochenka 16A, 30-693 Kraków) działając w imieniu Gminy Wadowice informuje, że w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” przeprowadza prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dotyczące przedsięwzięcia pn.:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WADOWIC W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28”

W związku z powyższym, w dniach od 19.07.2021 r. do 26.07.2021 r. będzie można zapoznać się z:
celami i zakresem oraz opisem ww. inwestycji a także planami sytuacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi. Niezbędne materiały informacyjne, z możliwością ich pobrania zostały zamieszczone poniżej.

W dniu 23.07.2021 r. w godz. 14:00-17:00, na Placu Jana Pawła II dyżury pełnić będą Projektanci inwestycji.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego przedsięwzięcia, można przesyłać na formularzu ankiety, w terminie do dnia 30.07.2021 r. z dopiskiem „Ankieta dla DK28” pocztą na adres: Klotoida sp. z o.o., sp. kom.; ul.Bochenka 16A, 30-693 Kraków bądź pocztą elektroniczną na adres: wadowice@klotoida.pl

Ankieta

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z czym na złożone wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wadowice oraz na stronie internetowej inwestycji.

19 lipca 2021